Bra att veta om version 2 av innehållet i Taxonomy

I version 2 av innehållet i Jobtech Taxonomy sker vissa förändringar som kan vara bra att notera för dig som är användare av API:et. Förändringarna avser typer av concept som vi sett användas i bland annat checkboxar och filtreringsfunktioner i olika gränssnitt. Det kan också röra sig om förändringar där en hel struktur uppdateras eller byts ut.

Vi har sammanställt listor över förändringar som kan vara bra att känna till. Förändringarna som listas kan vara av följande typer:

● Concept blir deprecated
● Nytt concept skapas
● Concept byter preferred-label
● Ny type skapas

Ladda ned lista över förändringar. Observera att filen innehåller flera flikar.

Tidigare version av listan.

Listan ska inte läsas som att det enbart är de inkluderade förändringarna som sker i version 2 av innehållet i databasen. För occupation-name sker många uppdateringar för individuella concept på de lägsta nivåerna, men själva strukturen är oförändrad.

Här finns mer information för dig som vill veta mer om de concept-types och relation-types som nämns i texten nedan.

Anställningsform (employment-type)

I version 2 för concept av typen employment-type sker ett antal förändringar. Vissa concept tas bort och några nya tillkommer. Det skapas även keyword-concept som relateras till employment-type-concepten.

Varför sker förändringen?
Förändringen är ett försök att renodla hur vi använder oss av begreppet “Anställningsform”, bland annat med hänsyn till hur det beskrivs i LAS (Lagen om anställningsskydd).

Vi har haft som avsikt att spegla det språk som finns i LAS, och som används av fackförbunden, samtidigt som vi tagit höjd för andra benämningar som kan användas mer vardagligt för att referera till anställningsformerna.

Hur ser förändringen ut?
OBS att version 2 ännu inte är helt färdig och att vissa av förändringarna nedan just nu inte finns i Jobtech Taxonomy-API:et. Vi har i dessa fall angett “TBA” istället för concept-id.

I excel-filen som du kan ladda ned högre upp i den här posten ser du förändringarna, observera att filen innehåller flera flikar.

Keyword
I excel-filen ser du även att några concept av typen keyword kommer att skapas. Dessa kan användas som alternativa sätt att benämna employment-type-concepten. Keyword-concepten kommer kopplas till employment-type-concepten genom relationen related.

Self employment type

I version 2 av innehållet i Jobtech Taxonomy skapas två nya concept med den nya typen self-employment-type.

Varför sker förändringen?
Annonsvillkoren på Arbetsförmedlingen uppdateras för att inkludera annonser rörande franschisetagare och egenföretagare med hyrd arbetsplats.

Vi har valt att inte inkludera dessa concept i employment-type (Anställningsform) eftersom de formellt sett inte betraktas som anställningsformer i LAS (Lagen om anställningsskydd).

Hur ser förändringen ut?
OBS att version 2 ännu inte är helt färdig och att vissa av förändringarna nedan just nu inte finns i Jobtech Taxonomy-API:et. Vi har i dessa fall angett “TBA” istället för concept-id.

I excel-filen som du kan ladda ned högre upp i den här posten ser du förändringarna, observera att filen innehåller flera flikar.

Keyword
I excelen ser du även att några concept av typen keyword kommer att skapas. Dessa kan användas som alternativa sätt att benämna self-employment-type-concepten. Keyword-concepten kommer kopplas till self-employment-type-concepten genom relationen related.

Anställningsvaraktighet (employment-duration)

I version 2 av innehållet i Jobtech Taxonomy sker ett antal förändringar för concept med typen anställningsvaraktighet. Vissa concept tas bort och några får nya preferred-label.

Varför sker förändringen?
I och med att Anställningsform (employment-form) uppdateras behövs vissa korrigeringar göras för Anställningsvaraktighet. Conceptet “Tillsvidare” blir deprecated eftersom det ligger väldigt nära anställningsformen “Tillsvidareanställning”.

Hur ser förändringen ut?
I excel-filen som du kan ladda ned högre upp i den här posten ser du förändringarna, observera att filen innehåller flera flikar.

Arbetstid (worktime-extent)

Ett concept av typen worktime-extent blir deprecated.

Varför görs ändringen?
I version 1 finns tre concept av typen worktime-extent:

● Heltid
● Deltid
● Heltid/Deltid

Heltid/Deltid tas bort eftersom att både Heltid och Deltid redan finns som individuella concept.

Hur ser förändringen ut?
I excel-filen som du kan ladda ned högre upp i den här posten ser du förändringarna, observera att filen innehåller flera flikar.

Utbildningsnivå (sun-education-level) och utbildningsinriktning (sun-education-field)

SCB har lanserat en ny version av SUN-strukturerna, SUN 2020, som ersätter den äldre versionen SUN 2000.

Varför sker förändringen?
Uppdateringen till SUN 2020 gör det möjligt för användare av Jobtech Taxonomy-API:et att registrera mer aktuell utbildningsinformation. Vi tillhandahåller även de mer detaljerade nivåerna av utbildningsnivå och utbildningsfält, vilket gör det enklare för användare att mer korrekt registrera exempelvis sin högsta genomförda utbildning.

I och med att uppdateringen görs är förhoppningen att kvaliteten höjs på den data som levereras till SCB.

Hur ser förändringen ut?
Utöver att de nya strukturerna implementeras kommer relationer mellan concept i de två strukturerna att skapas. Dessa relationer kan användas för att begränsa vilka kombinationer mellan utbildningsnivå och utbildningsinriktning som är möjliga att registrera i ett gränssnitt.

Vill du läsa mer om SUN 2020 finns information hos SCB:

Språknivå (language-level)

Samtliga concept som har typen language-level blir deprecated i version 2. Ett antal nya concept med type gers-language-level kommer att skapas.

Varför görs ändringen?
Vi väljer att implementera GERS eftersom det är en etablerad standard som används för att beskriva individers språkkunskaper (bland annat). Standarden används i bred omfattning i utbildningsvärlden. Att vi tillämpar den kommer också göra överförbarhet till andra nationella och internationella system som använder sig av standarden enklare.

Hur ser förändringen ut?
OBS att version 2 ännu inte är helt färdig och att vissa av förändringarna nedan just nu inte finns i Jobtech Taxonomy-API:et. Vi har i dessa fall angett “TBA” istället för concept-id.

I excel-filen som du kan ladda ned högre upp i den här posten ser du förändringarna, observera att filen innehåller flera flikar. Till varje concept kommer även finnas definitioner som beskriver innebörden av varje språknivå.

Utökning av SNI-strukturen

SNI-strukturen utökas så att information från samtliga nivåer kan hämtas från Jobtech Taxonomy-API:et.

Varför görs förändringen?
Vi har idag enbart de två översta nivåerna i SNI-strukturen. När vi tar in externa strukturer försöker vi så långt det går att tillhandahålla dem i sina fullständiga versioner och tar därför in de nivåer som tidigare saknats.

Hur ser förändringen ut?
OBS att version 2 ännu inte är helt färdig och att vissa av förändringarna nedan just nu inte finns i Jobtech Taxonomy-API:et. Vi har i dessa fall angett “TBA” istället för concept-id.

Samtliga concept i nivå 3, 4 och 5 i SNI-strukturen kommer att implementeras. På SCB:s hemsida finns information om hur strukturen ser ut.

#Relation skapas mellan yrkesområde (occupation-field) och yrkesbenämning (occupation-name)

Tidigare har det enbart funnits relationer mellan yrkesgrupper (ssyk-level-4) och yrkesområden (occupation-field). Yrkesbenämningar (occupation-name) har ärvt relation till yrkesområde från den yrkesgrupp benämningen legat i.

Varför görs ändringen?
Vissa yrkesbenämningar har stor variation i arbetsuppgifter och kan därför anses tillhöra fler än ett yrkesområde. I den tidigare lösningen behövde yrkesbenämningens yrkesområde alltid vara samma som yrkesgruppens. I och med att vi skapar kopplingar mellan yrkesbenämning direkt till yrkesområde möjliggör vi för filtreringar som inte riskerar att exkludera yrkesbenämningar som ligger “mellan” två yrkesområden. De gamla relationerna mellan yrkesgrupp och yrkesområde är kvar.

Hur ser förändringen ut?
Det finns nu relationer av typen related från yrkesbenämningar (occupation-name) till yrkesområden (occupation-field). Ett exempel är yrkesbenämningen Ekonomichef, som har fått relationer till yrkesområdena “Chefer och verksamhetsledare” och “Administration, ekonomi, juridik”:

 {
  "preferred_label": "Ekonomichef",
  "id": "iCy6_G72_abh",
  "type": "occupation-name",
  "related": [
   {
    "preferred_label": "Chefer och verksamhetsledare",
    "id": "bh3H_Y3h_5eD",
    "type": "occupation-field"
   },
   {
    "preferred_label": "Administration, ekonomi, juridik",
    "id": "X82t_awd_Qyc",
    "type": "occupation-field"
   }
  ]
 },

Tidigare har denna yrkesbenämning enbart tillhört yrkesgruppen “Chefer och verksamhetsledare”.

De två översta nivåerna i kompetensstrukturen (skill-main-headline) tas bort

Varför görs ändringen?
De två concepten med typen skill-main-headline, “Datakunskaper” och “Övriga kompetensrubriker” är för grova för att fylla någon direkt funktion.

Hur ser förändringen ut?
Det är inte längre möjligt att hämta den översta nivån, skill-main-headline, för kompetenser.

Kompetensrubrikerna (skill-headline) är dock oförändrade.

När kommer ni stoppa ändringar i version 2 och istället börja med v3? Det känns som ett rörligt mål en så länge för oss som planerar att gå från version 1.

Ni kommer göra Tillsvidare och 6 månader eller längre depricated. Vilken employment-duration ska man då välja om det inte är tidsbundet?

Bra observerat! Jag hade missat att lägga in ett concept (“12 månader eller längre”) i excel-filen. Den är nu uppdaterad.

1 gillning

Kul att ni börjat kolla på att gå mot version 2! Vi kommer börja kika på hur vi gör med att spika den. Vi återkommer i den här frågan.

Hej!

Ytterligare några korrigeringar behöver göras i v2 för concept av typen employment-duration och employment-type.

Jag har laddat upp en ny version av excelen.

Den 7e december låser vi för ändringar i employment-type och employment-duration. Det innebär att inga concept för de typerna kommer tas bort eller läggas till i v2 efter det datumet.

Korrigering för employment-type är följande:

 • ”Tillsvidareanställning, inklusive provanställning” får istället namnet ”Tillsvidareanställning (inkl. eventuell provanställning)” för att tydliggöra att en Tillsvidareanställning inte alltid behöver föregås av en provanställning, som den tidigare formuleringen kunde ge intrycket av
  Korrigeringar för employment-duration är följande:
 • Lade till ”6 månader – upp till 12 månader” i listan. Denna finns idag i v2, jag hade bara missat att lägga in den i excel-filen
 • ”Tills vidare”, som tidigare satts som deprecated, kommer bli aktuellt igen (dvs ingen skillnad från v1)
 • Relation av typen ”related” kommer sättas mellan ”Tillsvidareanställning (inkl. eventuell provanställning)” och ”Tills vidare” för att tydliggöra att de concepten ska användas tillsammans
 • ”12 månader eller längre” sätts som deprecated och istället läggs ”12 månader – upp till 2 år” till. Vi har valt att sätta 2 år som övre gräns eftersom en (1) tidsbegränsad anställning inte ska kunna pågå längre innan den övergår till en tillsvidareanställning. Det verkade mer korrekt att då inkludera ”2 år” i intervallet

Sammanfattat för employment-duration blir alltså skillnaden v1/v2 att ett concept blir deprecated (”6 månader eller längre”) och två tillkommer (”6 månader upp till 12 månader” och ”6 månader – upp till 12 månader”).

Det här innebär att Anställningsform (employment-type) och Anställningsvaraktighet (employment-duration) kommer se ut på följande sätt i v2:

Skriv gärna i den här tråden om ni har några funderingar.