Sverige tappar en plats och rankas fjärde i årets EU-kommissionens index för digital ekonomi och digitalt samhälle (DESI2022)

Sverige hamnar på fjärde plats i årets mätning av de 27 EU-ländernas grad av digitalisering, enligt EU-kommissionens index för digital ekonomi och digitalt samhälle (desi2022). Finland, Danmark och Nederländerna utgör topp tre. Trots att vi har tappat en plats i år, räknas vi som föregångare och en av de mest avancerade digitala ekonomierna i EU. Men inom området Öppna data ligger Sverige långt efter toppresterande länder som Frankrike, Irland och Spanien.

:eu: Hittills har digitaliseringen inom EU varit ojämn, även om det finns tecken på övergripande konvergens. De flesta av medlemsstaterna gör framsteg i sin digitala transformation, men företagens användande av digital nyckelteknik, som AI och stordata, är ännu låg, även bland toppländerna.

:bulb: Några intressanta punkter ur den svenska rapporten:

Sverige presterar bra och har gjort så de senaste åren. Vi ligger över EU-genomsnittet, men har tappat fart under utvecklingsresan. När det gäller konnektivitet har Sverige fallit till nionde plats och ligger under EU-genomsnittet när det gäller 5G-täckning. Det globala säkerhetsläget har intensifierat arbetet inom cybersäkerhet.

:arrow_forward:Humankapital – Sverige ligger på fjärde plats med en hög grad av både grundläggande (67 %) och mer än grundläggande (36 %) digital kompetens i befolkningen. Trots att Sverige har en av de högsta procentandelarna IT-specialister i EU och en andel högskoleutbildade inom IT som ligger över genomsnittet, har företagen svårt att rekrytera. 55,1 % av företagen uppger att de har svårt att tillsätta tjänster, särskilt inom cybersäkerhet och dataanalys.

:arrow_forward:Konnektivitet – Sverige har gjort färre framsteg inom området, men ligger fortfarande över EU-genomsnittet, på nionde plats.

:arrow_forward:Integrering av digital teknik – Sverige (tredje plats) är bland de bästa på detta område. Här finns till exempel flest digitaliserade små och medelstora företag (86%). Vi anammar ny och avancerad teknik i snabb takt tack vare ett betydande samarbete mellan den akademiska världen och näringslivet. Trots det är det enligt rapporten viktigt att uppmuntra fler företag att använda stordata och AI för att uppnå målen för det digitala decenniet.

:arrow_forward:Digitala offentliga tjänster - Sverige ligger på nionde plats, långt efter pionjärerna Estland, Finland, Malta och Nederländerna.

:exclamation: Sverige gör framsteg inom öppna data, rankad 15:e, men är ändå långt efter topp tre, Frankrike, Irland och Spanien. Insatser för att öka digitaliseringsnivån och användandet av avancerad teknik, i både offentliga och privata organisationer, har visat att det finns utrymme för förbättringar, särskilt på områden som datautbyte och vidareutnyttjande av data.

:exclamation:Inom området gränsöverskridande tjänster, i delen eIDAS för elektronisk identifiering, ligger Sverige långt efter Luxemburg, Litauen, Österrike och Nederländerna.

:point_right: Till hela rapporten på engelska.

:point_right: Till den svenska rapporten.

:point_right:The whole report in English is available here.

:point_right: The Swedish report in English can be accessed here.

1 gillning