Sveriges EU-ordförandeskap: Resultat på digitaliseringsområdet

Redan i december 2022 var det glasklart att digitaliseringsfrågorna lyser med sin frånvaro i det svenska programmet. Trots det har Sverige gjort betydande framsteg i förhandlingar på det digitala området, särskilt kring datastyrning och datadelning. Jobtech Development har tittat närmare på Sveriges resultat och summerat viktiga arbetsområden utifrån digitalisering, arbetsmarknad och livslångt lärande.

Sverige har tagit viktiga steg på det digitala området genom bl.a. att ha:

  • nått överenskommelser med Europaparlamentet om dataakten och förslaget som bygger på en europeisk digital identitet (eIDAS) ramverk;
  • inlett trepartsförhandlingar med Europaparlamentet om AI-förordningen AI-akten.

Utöver det har Sverige gjort insatser och förberedelser på hemmaplan kring EU:s digitala decennium: digitala mål för 2030, vilket även innebär att Sverige tar fram en ny digitaliseringsstrategi.

JobTech Development leder flera projekt i linje med EU:s fokusområden
De pilotprojekten understödjer utvecklingen av en sammanhållen datainfrastruktur där dataportabilitet, begreppsstrukturer och livslångt lärande tar en central plats. Syftet är att möjliggöra transformationen och bidra till en mer inkluderande, kompetensbaserad och datadriven arbets- och utbildningsmarknad.

Här kan du läsa mer om de viktiga resultaten som pekas ut, samt om JobTech Developments pågående projekt.

:fast_forward:In :uk:

Sweden’s EU Presidency: Results in the Area of Digitalisation

Already in December 2022, it became clear that digital policies rank low on the Swedish EU Presidency program. However, Sweden has since made significant progress in negotiations concerning digital matters, especially in the areas of data governance and data sharing. Jobtech Development has taken a glance at the Swedish results and outlined the areas that require future attention and work in the field of digitalisation, labour market and lifelong learning.

Moreover, Sweden has achieved results in the area of digitalisation by:

  • reaching agreements with the European Parliament on the Data Act and the proposal for a European Digital Identity (eIDAS) framework ;
  • initiating the so called trilogues with the European Parliament on the AI Act .

In addition, Sweden has made efforts and preparations on a national level regarding the Europe’s Digital Decade: digital targets for 2030, which could potentially lead to the development of a new Swedish Digitalisation Strategy.

JobTech Development’s Ongoing Projects in line with the EU Digital Agenda

The pilots contribute to the development of a cohesive data infrastructure with focus on data portability, concept recognition (semantics) and personal data, where lifelong learning lies at the heart of it. The goal is to enable digital transformation and to contribute to a more inclusive, skills-based and data-driven labour and education market.

Enclosed, you may read more about the highlighted key results of the Swedish EU Presidency and JobTech Development’s ongoing projects.


Källa och upphovsrätt: Regeringskansliet