Taxonomy version 11 publicerad

Här kommer ett aningen sent informationssläpp om version 11 av Taxonomy, som publicerades 2022-01-27.

Nytt i version 11

Varje ny version av Taxonomy innebär att yrken, kompetenser och andra typer av begrepp tillkommer, får nya relationer eller blir deprecated (rekommendation om att konceptet inte längre ska användas). Större förändringar redogörs för nedan.

Fullständig förteckning över förändringar i denna version kan hittas här: JobTech Atlas

ESCO-kompetenser

Jobtech har arbetat med att mappa de kompetensbegrepp som finns i Taxonomy till ESCO:s kompetenser. De mappningar som gjorts hittills går att nå genom vårt API. Observera att samtliga ESCO-kompetenser inte har mappats till utan fokus har initialt legat på att skapa mappningar från kompetenserna i Taxonomy. Eftersom ESCO:s kompetenser är många fler finns en hel del arbete kvar att göra och mappningarna kommer att fyllas på eftersom.

Genom vårt API kan följande query anges för att hämta ut befintliga mappningar:

query MyQuery {
 concepts(type: "skill") {
  id
  preferred_label
  type
  uri
  broad_match (type: "esco-skill"){
   id
   preferred_label
   type
   esco_uri
  }
  close_match (type: "esco-skill"){
   id
   preferred_label
   type
   esco_uri
  }
  exact_match (type: "esco-skill"){
   id
   preferred_label
   type
   esco_uri
  }
  narrow_match (type: "esco-skill"){
   id
   preferred_label
   type
   esco_uri
  }
 }
}

Mappningsrelationerna följer skos-standarden.

Relationer mellan SUN-utbildningsnivåer och SUN-utbildningsinriktningar

Efter bidrag från SCB har vi kunnat skapa relationer mellan SUN-nivåer och SUN-inriktningar. Relationer kan i första hand användas för att visa på vilka nivå- och inriktningskombinationer som är giltiga när man registreringar sin högsta, slutförda utbildning.

För att representera kombinationerna har två nya relationstyper skapats: unlikely-combination och possible-combination.

Relationstypen possible-combination innebär att kombinationen av nivå och inriktning är giltig. Också unlikely-combination visar på giltig kombination, däremot osannolik. Den lägre sannolikhetsgraden baserar sig på att relativt få utbildningar finns kodade med kombinationen och att den därför inte bör förekomma i någon större utsträckning.

Om det inte finns någon relation mellan en SUN-nivå och en SUN-inriktning innebär det att en kombination av dem inte är giltig.

Relationerna finns mellan nivå 2 för SUN-nivå och nivå 3 för SUN-inriktning.

Genom vårt API kan kombinationerna hämtas genom exempelvis följande query:

query MyQuery {
 concepts(type: "sun-education-level-2") {
  id
  preferred_label
  type
  sun_education_level_code_2020
  possible_combination(type: "sun-education-field-3") {
   id
   preferred_label
   type
   sun_education_field_code_2020
  }
  unlikely_combination(type: "sun-education-field-3") {
   id
   preferred_label
   type
   sun_education_field_code_2020
  }
 }
}

Arbetsplatsförhållanden

Arbetsplatsförhållanden är en typ av begrepp som kan användas för att beskriva egenskaper hos en arbetsplats och skulle exempelvis kunna användas vid annonsering av lediga jobb. Begreppen har införts i version 11.

Några exempel från samlingen:

Namn Definition
Distansarbete Arbete där huvuddelen av arbetstiden sker på annan plats än den fysiska arbetsplatsen. Villkor för arbetet kan definieras i ett distansanställningsavtal. Arbetsgivare kan även rekommendera arbete hemifrån, även kallat hemarbete, till exempel om det förekommer smittspridning på den ordinarie arbetsplatsen. Se Arbetsmiljöverkets hemsida www.av.se för mer information.
Resor i arbetet förekommer Arbete där arbetstagaren behöver resa till andra platser än den ordinarie arbetsplatsen för att kunna genomföra arbetet. Exempel på yrken där det är vanligt förekommande är säljare, montörer och hantverksyrken. Se Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se för mer information.
Jourtid förekommer Arbetstid där arbetstagaren står till förfogande på arbetsplatsen för att vid behov utföra arbete, en sorts väntetid som får tas ut utöver den ordinarie arbetstiden. Det förekommer ofta i verksamheter där det behöver finnas personal tillgänglig på plats om något oförutsett inträffar, till exempel inom sjukvård, brandförsvar och polis. Se Arbetsmiljöverkets hemsida www.av.se för mer information.

Samtliga begrepp kan hämtas på följande vis via vårt API:

query MyQuery {
 concepts(type: "work-place-environment") {
  id
  preferred_label
  type
  definition
 }
}

Tillägg av SNI/NACE-koder

För nivåerna 1-4 av SNI-strukturen har en ny kodserie lagts till för att förenkla vid integrationer mot EURES. Koderna följer i princip de SNI- och NACE-koder som redan finns men har ett lite annorlunda utseende, bland annat att den “avdelningsbokstav” som representerar den första nivån, till skillnad från de vanliga SNI-koderna, alltid inkluderas i beskrivningen av de mer detaljerade nivåerna av avdelningen. Exempelvis:

    "preferred_label": "Odling av kärnfrukter och stenfrukter",
    "type": "sni-level-4",
    "eures_nace_code_2007": "A1.2.4",
    "sni_level_code_2007": "0124"

För att se samtliga koder kan följande query användas i vårt api:

 concepts(type: "sni-level-1") {
  id
  preferred_label
  type
  eures_nace_code_2007
  sni_level_code_2007
  narrower(type: "sni-level-2") {
   id
   preferred_label
   type
   eures_nace_code_2007
   sni_level_code_2007
   narrower(type: "sni-level-3") {
    id
    id
    preferred_label
    type
    eures_nace_code_2007
    sni_level_code_2007
    narrower(type: "sni-level-4") {
     id
     preferred_label
     type
     eures_nace_code_2007
     sni_level_code_2007
    }
   }
  }
 }
}
2 gillningar